Elke dag naar de kleuterschool?

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Voorbeelden:

 • Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020.
 • Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020.

Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).

Een leerplicht van 290 halve dagen

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan.

Opgelet: een 5-jarig kind dat vervroegd instapt in het lager onderwijs is voltijds leerplichtig en moet dus elke dag naar school, behalve bij gewettigde afwezigheden. 

Meer informatie kan je via dit filmpje vinden.

 

Elke dag naar school in het lager onderwijs

Als je kiest voor onderwijs in een school, dan ben je er als ouder ook verantwoordelijk voor dat je leerplichtig kind naar school gaat.

Je moet erop toezien dat je kind op alle schooldagen de lessen volgt. Enkel in die situaties waarin volgens de regelgeving de afwezigheid gewettigd is, mag je kind afwezig zijn.

Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

Ook activiteiten buiten de schoolmuren hebben een grote waarde: het zijn leermomenten die kinderen beter niet missen.

Het is niet toegelaten om je zoon of dochter buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur.

 

Afwezig wegens ziekte

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat.

Lees de afspraken over ziekte in het schoolreglement na om misverstanden te vermijden.

Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:

 • Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
 • Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders
 • In het secundair onderwijs: als je kind ziek is tijdens examenperiodes

Als je kind langdurig ziek is en regelmatige leerling, heeft het onder bepaalde voorwaarden recht op onderwijs aan huis. In deze folder kan u meer info terug vinden.

Kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval, kunnen onder bepaalde voorwaarden synchroon internetonderwijs (SIO) volgen. Door synchroon internetonderwijs kan je kind via de computer thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen.

 

Recht om afwezig te zijn

Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:

 • Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant
 • Om een religieuze feestdag te vieren
 • Omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (bv. door een overstroming of een staking van het openbaar vervoer)
 • Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Bij een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling (de leerling heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis en kan synchroon internetonderwijs aanvragen)
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

Een afwezigheid moet je altijd vooraf melden en  je bezorgt de school zo snel mogelijk een schriftelijke verantwoording.

 

Met toestemming van de directie

Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:

 • Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad
 • Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een vereniging of door een individuele selectie
 • Wegens deelname aan time-out-projecten
 • Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard
 • Om de ouders te vergezellen tijdens hun ‘trekperiode’ als binnenschipper, woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest
 • Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)
 • Om de topsporten tennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen

 

Niet op reis buiten de schoolvakanties

Als je je kind inschrijft in het lager of secundair onderwijs, moet het aanwezig zijn vanaf de eerste tot en met de laatste dag van het schooljaar. Er zijn wel een aantal gevallen van gewettigde afwezigheid.

Je kind mag niet mee op reis buiten de schoolvakanties. Om die reden van school afwezig blijven heet luxeverzuim en strookt niet met de leerplicht.

De eerste en de laatste schooldagen zijn niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders belangrijk.

 • Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er een aantal belangrijke momenten, zoals kennismaking met de nieuwe klas en met de nieuwe leerkracht(en).
 • Het einde van het schooljaar wordt afgesloten in groep. Voor de sociale ontwikkeling van je kind is het belangrijk dat het samen met zijn klasgenoten het jaar kan afsluiten. Dan wordt ook het rapport afgehaald. Jij wordt verwacht op het oudercontact om op de hoogte te blijven van de schoolloopbaan van je kind.