Doel

Bevorderen van het zelfstandig werken door iets in te oefenen (dus geen nieuwe leerstof) of kinderen kansen te geven tot zelf-creativiteit.
Voor de ouders zijn huistaken een extra kans om het leerproces van het kind te volgen. Daarom geven we u deze aanbevelingen:
Informeer bij je kind naar de huistaken en kijk ze na. Dit geeft aan dat u verwacht dat het gedaan wordt en dat u het belangrijk genoeg vindt om te kijken hoe het gemaakt is.
Los de oefeningen niet in de plaats van uw kind op, zo onthoud je je kind juist het onderwijs dat je voor hem(haar) zo belangrijk acht. Laat je kind bv. wel de opdracht en de oplossing zelf luidop voorlezen, zo hoort het vaak reeds zelf zijn fouten.
Kinderen stralen van geluk als ze iets zelf kunnen!
Praat met de leerkracht als u bang bent dat uw kind de werkdruk niet aankan.

Afspraken

Vanaf het tweede leerjaar krijgen de kinderen regelmatig een huistaak. Deze taak kan zijn: een taal- of rekenopdracht, een lees- of schrijfoefening, een opzoekwerkje, een teken- of knutselwerkje afwerken, een les leren,…enz. .
Indien de leerkracht (of de taakleerkracht) het nodig acht kunnen deze opdrachten van kind tot kind verschillen (differentiatie).
Deze taken worden steeds duidelijk in de schoolagenda van de kinderen genoteerd.
Van de kinderen wordt verwacht dat ze deze taken zorgvuldig uitvoeren en op de afgesproken dag afgeven.
In de regel worden enkel op dinsdag en donderdag huistaken gegeven. Op de infoavond bij het begin van het schooljaar
zal de klastitularis hierover specifieke afspraken maken. De leerkrachten streven er naar dat de huistaak de volgende ‘gemiddelde’ tijdsduur per dag niet overschrijdt: voor het 1ste en het 2de leerjaar 20 minuten, voor het 3de en het 4de leerjaar 30 minuten en voor het
5de en het 6de leerjaar 45 minuten.