Nieuwe Europese privacywetgeving

Sinds 25-05-2018 is de aangepaste Europse regelgeving van kracht m.b.t. het opvragen, opslaan, verwerken of vrijgeven van privégegevens.

Officieel luidt dit: “de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)”.

Wat betekent dit voor u als ouder van kinderen op onze school?

  • Meldingen / vragen die met de privacywetgeving te maken hebben, kan u richten tot het specifiek hiervoor opgericht mailadres privacy@lambertus.be
  • Het aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) voor onze scholengroep is Luk Dewilde.   Hij is via mail te bereiken op luk.dewilde@moretus-ekeren.be
  • via een ondertekend document geven ouders de toestemming om beeldmateriaal te maken en beeldmateriaal te publiceren.

 

Hieronder vindt u enkele documenten rond deze materie.

01-Algemene beleidstekst-KOBA NoordkAnt

09-Schoolreglement