juf Kelly (6A) & juf Anne (6A en anker)

 

 

 

 

 

 

 

juf Anneleen (6B)

 

 

 

 

 

juf Tessa & juf Frouke (6B* en ankers)

*interim juf Anneleen