Meer dan welkom in basisschool Sint-Lambertus.

UW KIND STAAT CENTRAAL !

Als basisschool investeren we hard in “zorg op maat van het kind” omdat we het bijzonder belangrijk vinden dat we voor elk kind een zo goed mogelijke leeromgeving zouden kunnen scheppen. In deze omgeving moet het kind zich in de eerste plaats  veilig en gesteund voelen opdat hij tot leren zou customer-centricity-eerst-vragen-dan-doen1kunnen  komen. Hier is de rol van de klastitularis van onschatbare waarde. Zij zijn zich hier ook sterk van bewust en ze  zullen via de eerste lijnzorg inspelen op de noden van hun groep of op die van de  individuele  leerling. We hebben er ook voor gekozen om zowel in de kleuterschool te werken met geïntegreerde zorg in de leefgroepen. Per leerjaar van de lagere school een vaste ondersteunende ankerleerkracht in te zetten die meerder keren per week extra meedraait in de klas van uw zoon of dochter.  Klastitularis en ondersteuner  kunnen er  op deze manier voor zorgen  dat het geven van de brede basiszorg (= fase 0 binnen het zorgcontinuüm)  gegarandeerd  is in onze basisschool.

 

Daarnaast hebben wij nog een uitgebreide zorgexpertise opgebouwd rond verschillende zorgproblematieken (ADHD, ADD, Dyslexie, Dyscalculie, DCD, ontwikkelingsvoorsprong, ASS, faalangst, meerbegaafdheid, …)  Eerste aanspreekpunt is onze zorgcoördinator , Inge Baeten, die fulltime aanwezig is.

 

Wanneer er sprake is van verhoogde zorg (= fase 1) voor uw zoon of dochter, bent u als ervaringsdeskundige een belangrijke partner in het uitwerken van het zorgtraject dat we samen zullen opstarten. Regelmatig zullen we overleg houden om het proces  te evalueren. Wanneer we ons qua zorg in de fase van de uitgebreide zorg begeven (= fase 2), is ook het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB De Wissel) een actieve partner.

clip_image0021Vanaf fase 1 van het zorgcontinuüm is het zorgteam nauw betrokken bij de verdere begeleiding van het kind. Dit voor zowel kinderen die een leerachterstand dreigen te ontwikkelen, kinderen met een leerstoornis als voor kinderen die een leervoorsprong hebben. Als school willen we borgen dat de zorg die opgestart is geweest, kan doorlopen gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind.

 

SAMENWERKING:puzzel1

Ook een vlotte samenwerking met externe begeleiders :kinesisten, logopedisten, thuisbegeleidingsdiensten, enzovoort vinden wij belangrijk. Sinds september 2017 werken wij samen met het ondersteuningsnetwerk VOKAN.

 

 

SCHOOLLOOPBAAN:

De grootste groep kinderen op onze school start bij ons hun schoolloopbaan op kleuterleeftijd. Daardoor staan we heel dicht bij de ontwikkeling  op motorisch, cognitief en sociaal- emotioneel vlak en kunnen we snel reageren wanneer er extra ondersteuning nodig blijkt te zijn. Wanneer kinderen echter pas in de lagere school bij ons  instromen, hebben zij  al een hele weg afgelegd waarbij wij niet betrokken waren.

Voor die kinderen vinden wij het daarom belangrijk om bij de inschrijving een informatief gesprek te hebben. Tijdens  dit intakegesprek kunnen we bekijken wat u als ouder van ons als school verwacht en kunnen wij u vertellen wat wij voor uw kind mogelijk kunnen betekenen.

 

Een open communicatie en een transparant beleid zijn bij ons een evidentie.

corn-seedling-growing-137566261